Husbesiktning

Lägenhetshus och en blå himmel

Villabesiktning och Husbesiktning i Stockholm

Dags att köpa eller sälja hus?

Besiktningsbyrån erbjuder flera olika husbesiktningar, bland annat villabesiktning och husbesiktning samt slutbesiktning.

Överlåtelsebesiktning utföres av Godkända samt oberoende SBR-utbildade besiktningsmän. En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband inför köp eller försäljning av fastigheten. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen samt vid behov i åtkomliga riskkonstruktioner ingår kostnadsfritt i våra överlåtelsebesiktningar. I samband med överlåtelsebesiktning erbjuder vi även olika tilläggsuppdrag såsom Radonindikering, Areamätning, Okulär installationskontroll av VA samt el, fuktmätningar i dolda riskkonstruktioner som kräver konstruktionsingrepp (Överlåtelsebesiktning + Plus).

Villa med solceller

Våra besiktningar för köpare

Överlåtelsebesiktning

Vid köp av hus.

Pris: 7.500 kr inkl.moms

Fuktindikering i våtrum.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Vi har en av branschens mest omfattande husbesiktningar på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m. ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning.

Överlåtelsebesiktning + plus

Vid köp av hus.

Pris: 8.500 kr inkl.moms

  • Fuktindikering våtrum
  • Fuktmätning i dolda riskkonstruktioner som kräver konstruktionsingrepp.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Vi har en av branschens mest omfattande husbesiktningar på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m. ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning.

Köpargenomgång

Genomgång av befintlig säljarbesiktning.

Pris: 3500 kr inkl.moms

En köpargenomgång går att utföra när säljaren har gjort en överlåteslebesiktning. Vid köpargenomgången går besiktningsmannen noggrant igenom de fel och brister som har noterats i utlåtandet. Vi rekommenderar genomgång på plats i byggnaden så att ni som köpare får en klar och tydlig bild av huset.

Våra besiktningar för säljare

Överlåtelsebesiktning

Vid försäljning av hus.

Pris: 6.750 kr inkl.moms

Vi erbjuder delbetalning av faktura på 3 månader.

Fuktindikering i våtrum.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Vi har en av branschens mest omfattande husbesiktningar på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m. ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning.

Man som utför besiktning av hus

Överlåtelsebesiktning + Energideklaration

Vid försäljning av hus.

Pris från: 8.950 kr inkl.moms.

Fuktindikering i våtrum.

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av byggnaden. Husbesiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning. Vi har en av branschens mest omfattande husbesiktningar på marknaden. Fuktindikering i samtliga våtutrymmen, m.m. ingår kostnadsfritt i vår överlåtelsebesiktning.

Man som utför besiktning av hus

Överlåtelsebesiktning + Dolda Felförsäkring

Pris från: 14.100 kr inkl.moms

Skorsten på ett tak

Tilläggstjänster I samband med överlåtelsebesiktning

Radonindikering

En besiktning efter era behov.

Pris: 1.000 kr inkl. moms

Indikationsmätning av radonhalter i byggnaden. Radonindikering hjälper er att få en uppfattning om i vilket spann radonhalten ligger på i byggnaden. Radonmätningen är endast rådgivande.

Okulär EL- och VA-kontroll

En besiktning efter era behov.

Pris: 2.000 kr inkl. moms

Bedömningar och rekommendationer grundar sig på säljarens uppgifter och allmänt kända åldersmässiga avskrivningar på EL samt VA-installationer.

Areamätning

En besiktning efter era behov.

Pris: 2.000 kr inkl. moms

Areamätning av småhus och villa. Vi uppmätning av area i småhus, villa anges ytor både som boarea samt biarea.

Övriga tjänster

Statusbesiktning

En besiktning efter era behov.

Pris: Från 5.500 kr inkl. moms

Statusbesiktning är en besiktning utformad efter era behov. En statusbesiktning kan omfatta hela eller delar av en byggnad. Besiktningen ger information om vad byggnaden eller konstruktionsdelen har för fel och brister. Besiktningen kan även fungera som bra underhållsplan för byggnaden.

Skadeutredning

Utredning av skadans omfattning samt orsak.

Pris: Från 5.500 kr inkl.moms

Skadeutredning har till syfte att fastställa om det finns skador, fel i byggnaden samt hitta orsaken samt omfattningen av de skador/brister som har noterats. Besiktningsmannen gör en teknisk sammanfattning av status av skador samt upplyser om de åtgärdsbehov byggnaden kan stå för.

Lägenhetsbesiktning

Besiktning av lägenhet.

Pris: 4.500 kr inkl.moms

Lägenhetsbesiktning är en grundlig okulär besiktning av samtliga rum och utrymmen. Kontroll samt fuktindikering i badrum samt kök. Kontroll av rörledningar samt radiatorsystem. Besiktningsmannen sammanställer det som har upptäckts i ett protokoll med utförliga beskrivningar av lägenheten.

Slutbesiktning

Säkerhetsställa att entreprenad är rätt utförd.

Pris: Från 4.500 kr inkl.moms

Slutbesiktning utförs för att kontrollera att entreprenaden är utförd på det sätt som parterna kom överens om samt att säkerhetsställa att arbetet utförts i enlighet med gällande lagar och regleringar. Besiktningsmannen ska också bedöma om arbetet utförts på ett professionellt samt fackmässigt sätt.

Garantibesiktning

Pris: Från 4.500 kr inkl.moms

Syftet med garantibesiktning är om det har framträtt fel och brister under garantitiden. Garantibesiktningen skall utföras före garantitiden har gått ut. Besiktningsmannen sammanställer i sitt utlåtande del fel som eventuellt har framkommit. Besiktningsprotokollet ligger som underlag för vad som behöver åtgärdas av entreprenören.

Dolda Felförsäkring

Kan skydda säljaren från Dolda fel.

Pris: Från 7.350 kr inkl.moms

Som säljare har du ansvar för dolda fel i 10 år från köparens tillträde. Försäkringen skyddar i första hand säljaren från köparens krav när den anser sig ha upptäckt ett dolt fel. Försäkringsbolaget kan utreda säljarens ansvar och företräda säljaren vid en eventuell tvist. Våra besiktningsutlåtanden ligger till grund för att teckna en s.k. Dolda Felsförsäkring.